Etrat Magazine - Issue 8 - page 1

عترت، اولین نشریه مذهبی - فرهنگی
فارسی ونکوور کانادا - بریتیش کلمبیا
Shabaan 1435
شعبان 5341-
June
2014
ژوئن 4102 -
انی تارک فيكم الثقلين كتاب الله و عترتی
شماره 8
حضرت مهدی (عج):
اگر طلب مغفرت و آمرزش بعضى شماها
براى همدیگر نبود، هركس روى زمین بود
ى
ّ
هلاك مى گردید، مگر آن شیعیان خاص
كه گفتارشان با كردارشان یكى است.
(مستدرك ج 5، ص 742، ح 5975.)
نشست.
s
سلام کرد و مؤدبانه در حضور رسول خدا
مانع
s
چشمان خود را بر زمین دوخت. شرم از پیامبر
که خود علی را
s
شد. پیامبر
اش می
گفتن خواسته
بزرگ کرده و از روحیات او باخبر است، سکوت را
ای.
بینم برای حاجتی اینجا آمده
شکست و فرمود: «می
ات را بر زبان آور و آنچه در دل داری بازگو که
خواسته
ات پیش من پذیرفته است»...
خواسته
پیامبر ماجرای خواستگاری پسر عموی خویش، علی را
برای دخترش بازگو کرد و فرمود: «دختر عزیزم! تو علی
شناسی و به سابقه ایمان و خویشاوندی و
را خوب می
فضیلت و پارسایی او آگاهی داری. من همیشه آرزو
داشتم تو را خوشبخت کنم و به عقد کسی درآورم که
بهترین مرد روی زمین است. آیا راضی هستی همسر
علی باشی؟» فضای اتاق لحظاتی غرق در سکوت بود؛
سکوت از سر حیا. فاطمه ساکت ماند و چیزی نگفت.
اکبر! فاطمه راضی
ّ
نغمه تکبیر پیامبر بلند شد: «الل
است. سکوت او نشانه رضایت اوست».
نگاهی به نحوه آشنایی، خواستگاری، ازدواج، مهریه و
های بزرگ و معصوم
مراسمات مربوط به پیوند انسان
بسیار مهمتر از خود آن اتفاق است. می شود از رنگ
دنیا خالی ولی از آسمان آبی تر. می شود ساده ترین
بود ولی برترین. جهیزیه ای از چند تکه لوازم ضروری
و لباسی ساده و جشنی ساده تر، ولی ماندنی ترین و
آسمانی ترین پیوند عالم. پس رمز ماندگاری و خوش
بختیشان در چه بود که برترین نسل روی زمین از
فرزندان و زریه آنها انتخاب شد؟
ها
به همین خاطر است که یک پیوند با این ویژگی
گیرد و رضایت خدا و رسول خدا
پیوند آسمانی لقب می
برترین زوج
ِ
پیوند آسمانی
در آن وجود دارد.
s
عالم این چنین بود.
پیوند های آسمانی
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 24
Powered by FlippingBook